Rozvaděče RST

Rozvaděče NN typu RST jsou určeny pro distribuční transformovny s transformátory do 630 kVA včetně.

Použití:

Rozvaděče RST se používají pro transformovny:

a) stožárové na příhradových stožárech

b) na sloupech z předpjatého betonu

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí 3×230/400V, TN-C-S
Kmitočet: 50 Hz
Jmenovitý proud hlavních přípojnic: dle typu (630A nebo 1000A)
Max. dynamický zkratový proud: 36 kA (65 kA)
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím
dle ČSN 33 2000-4-41:
samočinným odpojením od zdroje
Krytí rozvaděče: IP43/00
Rozměry: dle typu
Hmotnost: dle typu

SKŘÍNĚ

Skříně pro rozvaděče RST jsou obecně označovány jako SVS s doplňujícími písmeny, které blíže specifikují typ a materiál skříně. Označení N za lomítkem označuje materiál skříně – nerezový plech.

Popis:

Skříně jsou svařované z nerezového plechu třídy 17, na vnější straně s povrchovou úpravou práškovou barvou odstínu RAL 6011.

Dveře jsou ovládány tříbodovým systémem uzavírání s výkyvnou pákou, kterou lze zajistit uzamykací vložkou. Konstrukce dveří zabraňuje vnikání vody z dešťových a sněhových srážek. Optimální mikroklima ve skříni je zajištěno přirozeným průvanovým větráním, které zajišťují průduchy ve dveřích a čelech skříně. Pro jednoduché přichycení montážních roštů slouží příčně perforované lišty. Skříně jsou vybaveny samostatným zemnícím svorníkem. Všechny vodivé části a konstrukce skříně jsou vzájemně pospojovány s ochrannou svorkou. Dveře jsou opatřeny výstražnými tabulkami. Manipulace se skříněmi se provádí pomocí dvou závěsných ok.

Typ skříně Určení Transformátor
SVS-B/N sloupy z předpjatého betonu do 630 kVA
SVS-P/N příhradové stožáry do 630 kVA
SVS-U/N sloupy z předpjatého betonu do 400 kVA
SMS/N sloupy z předpjatého betonu do 160 kVA
Rozměry skříně v mm šířka výška hloubka
SVS-B/N oboustranná 1050 1300 800
SVS-P/N oboustranná 1050 1180 800
SVS-U/N jednostranná 1050 1450 420
SMS/N jednostranná 600 1000 370

TYPOVÉ ZNAČENÍ ROZVADĚČŮ RST

Rozvaděče se označují písmeny RST a kombinací znaků

Způsob značení:

RST – xx xx / x x x x

První znak před lomítkem udává jmenovitý proud přípojnic

01 100 A
02 160 A
04 400 A
06 630 A
10 1000 A

Druhý znak před lomítkem označuje jmen. proud hlavního jističe

04 40 A 40 400 A
08 80 A 50 500 A
10 100 A 63 630 A
16 160 A 80 800 A
25 250 A 99 1000 A
31 315 A

První znak za lomítkem určuje způsob jištění vývodů

0 bez jištění
1 s jističi
2 s pojistkami
3 s pojistkovými lištami
4 s pojistkovými odpínači

Druhý znak za lomítkem určuje počet vývodů (vč.rezervních pozic)

Třetí znak za lomítkem určuje způsob měření elektrické energie

0 bez měření spotřeby elektřiny, bez MTP
1 přímé měření spotřeby elektřiny
2 MTP cejchované pro nepřímé měření spotřeby elektřiny (fakturační měření)
3 MTP pro distribuční měření spotřeby elektřiny neb pro univerzální monitor (např.MEg 40)
4 2 sady MTP (např.pro fakturační neb distribuční měření + další měření)

Čtvrtý znak za lomítkem určuje číslo schématu zapojení (1 až 5)

Bude-li požadována výroba rozvaděče jiného zapojení, použije se označení „6“ a požadované zapojení bude přílohou k objednávce

ZÁKLADNÍ SCHÉMATA ZAPOJENÍ ROZVADĚČŮ RST – PŘÍLOHA C NORMY PNE 35 7149 ed.3

Bez jištění

Jištěné vývody

Bez jištění vývodů

Jištěné vývody

Jištěné vývody

POPIS ROZVADĚČE

Rozvaděče jsou vyráběny a konstruovány dle ČSN EN 61 439-1, ČSN EN 61 439-5, ČSN EN 50300 a PNE 35 7149.
Přívodní část je osazena jističem BH630NE305 s výměnnými spouštěmi 250A, 400A a 630A nebo jističem BL1000SE305 se spouští 1000A.
Vývodová část je osazena pojistkovými lištovými odpínači 400A nebo 160A.

Rozvaděče jsou osazeny měřící ústřednou. K dalšímu vybavení patří jednofázová zásuvka, osvětlení, přepěťové ochrany, kondenzátor pro kompenzaci transformátoru vč. jištění.

PŘÍPOJNICE, PŘIPOJOVÁNÍ KABELŮ

Přípojnice do 630 A:

  • fázové 3 x Cu 30/10 mm
  • nulová 1 x Cu 40/5 mm

Přípojnice do 1000 A:

  • fázové 3 x Cu 50/10mm
  • nulová 1 x Cu 40/8mm

Přívodní kabely se připojují do připojovacích sad hlavního jističe.
Vývodové kabely se připojují přímo do V-svorek pojistkových lištových odpínačů.

UZEMNĚNÍ

Skříň má samostatný zemnící šroub. Jednotlivé vodivé části rozvaděče jsou mezi sebou vzájemně vodivě spojeny.

ZKOUŠENÍ, PŘEJÍMKA ROZVADĚČE

U všech vyrobených rozvaděčů jsou výrobcem prováděny kusové zkoušky podle ČSN EN 61 439-1. Na žádost zákazníka je možno provést osobní přejímku rozvaděče u výrobce.

SKLADOVÁNÍ, BALENÍ, DOPRAVA

Rozvaděče lze skladovat ve venkovních prostorách dle PNE 330000-2, bez nebezpečí mechanického poškození, s teplotou vzduchu od –33°C do 40°C. Skříně jsou baleny a přepravovány na dřevěných EUR paletách.
Samostatné montážní rámy se dodávají na vratných přepravních stojanech ve smršťovací folii. Je nutno je skladovat v suchých bezprašných prostorách, bez nebezpečí mechanického poškození. Rozvaděče RST lze dopravovat nekrytými dopravními prostředky, samostatné montážní rámy je nutno dopravovat krytými dopravními prostředky. Proti posunu při dopravě je nutno skříně i montážní rámy bezpečně fixovat.

MONTÁŽ A KOTVENÍ ROZVADĚČŮ

Po dodání rozvaděče na místo stavby trafostanice se nejdříve provede osazení a přišroubování skříně na nosnou konstrukci. V případě použití kabelového zákrytu se provede jeho montáž po připojení kabelů.

OBSLUHA A ÚDRŽBA

Obsluhu rozvaděčů smějí provádět osoby s požadovanou odbornou kvalifikaci podle ČSN EN 50 110-1. Údržba těchto rozvaděčů se provádí dle platných ČSN.

PRŮVODNÍ DOKUMENTACE

Ke každému rozvaděči se dodává:

  1. Schéma rozvaděče
  2. Prohlášení o shodě
  3. Protokol o kusové zkoušce rozvaděče
  4. Návod k použití jističe a nadproudové spouště BH (BL)
  5. Pracovní postup pro manipulaci a montáž nerezových skříní

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ke každé skříni lze objednat kabelový zákryt nebo podstavec pod skříň.

ZÁRUČNÍ PODMÍKY

Výrobce rozvaděčů poskytuje standardně na všechny výrobky záruku v délce dvou let.

Možnost prodloužení záruční lhůty bude řešeno dohodou.

OBJEDNÁVÁNÍ ROZVADĚČŮ

Rozvaděče se objednávají dle typového značení uvedeného v bodě 4 a dle formuláře „Specifikace rozvaděče NN typ RST“. Ve formuláři se vyplní křížkem jednotlivá políčka dle požadavku objednavatele. V případě atypického provedení je nutno dodat doplňující schémata zapojení, případně doplňující údaje pro výrobu. Dle formuláře (viz strana 8) se objednává i příslušenství ke skříním (kabelový zákryt a nebo podstavec).

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ PRO ROZVADĚČE NN TYPU RST

otevřit

SKŘÍŇ SVS-B/N  (Číslo SAP pro skříň SVS-B/N 1002806210)

SKŘÍŇ SVS-P/N  (Číslo SAP pro skříň SVS-P/N 1002806220)

SKŘÍŇ SVS-U/N

SKŘÍŇ SMS/N

PŘÍSLUŠENSTVÍ SKŘÍNÍ RST

KABELOVÝ ZÁKRYT PRO SKŘÍNĚ
SVS-P/B NEREZ
(Číslo  SAP pro KZ SVS-P/B 1002806170)

KABELOVÝ ZÁKRYT PRO SKŘÍNĚ
SVS-U/N
(Číslo  SAP pro KZ SVS-U/N 1002806190)

KABELOVÝ ZÁKRYT PRO SKŘÍNĚ
SVS-SMS
(Číslo  SAP pro KZ SVS-SMS/N 1002806160)

PODSTAVEC POD SKŘÍNĚ
SVS-B(P)/N
(Číslo  SAP pro podstavec B, P 1002806200)

ZÁKLADNÍ A ODVOZENÉ TYPY ROZVADĚČŮ RST

Rozvaděče RST 630A ve skříni SVS-B/N

Typ skříně Číslo SAP
RST 0625/4335, SVS-B vývody 3x 400 A 1002804130
RST 0625/4435, SVS-B vývody 4x 400 A 1002804140
RST 0625/4535, SVS-B vývody 5x 400 A 1002804150
RST 0625/4635, SVS-B vývody 6x 400 A 1002804160
RST 0625/4735, SVS-B vývody 7x 400 A 1003113260
RST 0625/4835, SVS-B vývody 8x 400 A 1003113270
RST 0625/4935, SVS-B vývody 7x 400 A + 2x 160 A 1003113280
RST 0625/4035, SVS-B vývody 6x 400 A + 4x 160 A 1003113290
RST 0640/4335, SVS-B vývody 3x 400 A 1002804190
RST 0640/4435, SVS-B vývody 4x 400 A 1002804200
RST 0640/4535, SVS-B vývody 5x 400 A 1002804210
RST 0640/4635, SVS-B vývody 6x 400 A 1002804220
RST 0640/4735, SVS-B vývody 7x 400 A 1003113300
RST 0640/4835, SVS-B vývody 8x 400 A 1003113310
RST 0640/4935, SVS-B vývody 7x 400 A + 2x 160 A 1003113320
RST 0640/4035, SVS-B vývody 6x 400 A + 4x 160 A 1003113330
RST 0663/4335, SVS-B vývody 3x 400 A 1002804250
RST 0663/4435, SVS-B vývody 4x 400 A 1002804260
RST 0663/4535, SVS-B vývody 5x 400 A 1002804270
RST 0663/4635, SVS-B vývody 6x 400 A 1002804280
RST 0663/4735, SVS-B vývody 7x 400 A 1003113340
RST 0663/4835, SVS-B vývody 8x 400 A 1003113350
RST 0663/4935, SVS-B vývody 7x 400 A + 2x 160 A 1003113360
RST 0663/4035, SVS-B vývody 6x 400 A + 4x 160 A 1003113370

Rozvaděče RST 1000A ve skříni SVS-B/N

Typ skříně Číslo SAP
RST 1063/4335, SVS-B vývody 3x 400 A
RST 1063/4435, SVS-B vývody 4x 400 A
RST 1063/4535, SVS-B vývody 5x 400 A
RST 1063/4635, SVS-B vývody 6x 400 A
RST 1063/4735, SVS-B vývody 7x 400 A
RST 1063/4835, SVS-B vývody 8x 400 A
RST 1063/4935, SVS-B vývody 7x 400 A + 2x 160 A
RST 1063/4035, SVS-B vývody 6x 400 A + 4x 160 A
RST 1099/4335, SVS-B vývody 3x 400 A
RST 1099/4435, SVS-B vývody 4x 400 A
RST 1099/4535, SVS-B vývody 5x 400 A
RST 1099/4635, SVS-B vývody 6x 400 A
RST 1099/4735, SVS-B vývody 7x 400 A
RST 1099/4835, SVS-B vývody 8x 400 A
RST 1099/4935, SVS-B vývody 7x 400 A + 2x 160 A
RST 1099/4035, SVS-B vývody 6x 400 A + 4x 160 A

Rozvaděče RST 630A ve skříni SVS-P/N

Typ skříně Číslo SAP
RST 0625/4335, SVS-P vývody 3x 400 A 1003112950
RST 0625/4435, SVS-P vývody 4x 400 A 1003112960
RST 0625/4535, SVS-P vývody 5x 400 A 1003112970
RST 0625/4635, SVS-P vývody 6x 400 A 1003112980
RST 0625/4735, SVS-P vývody 5x 400 A + 2x 160 A 1003113690
RST 0625/4835, SVS-P vývody 4x 400 A + 4x 160 A 1003113700
RST 0640/4335, SVS-P vývody 3x 400 A 1003113710
RST 0640/4435, SVS-P vývody 4x 400 A 1003113720
RST 0640/4535, SVS-P vývody 5x 400 A 1003113730
RST 0640/4635, SVS-P vývody 6x 400 A 1003113740
RST 0640/4735, SVS-P vývody 5x 400 A + 2x 160 A 1003113750
RST 0640/4835, SVS-P vývody 4x 400 A + 4x 160 A 1003113760
RST 0663/4335, SVS-P vývody 3x 400 A 1003113770
RST 0663/4435, SVS-P vývody 4x 400 A 1003113790
RST 0663/4535, SVS-P vývody 5x 400 A 1003113810
RST 0663/4635, SVS-P vývody 6x 400 A 1003113820
RST 0663/4735, SVS-P vývody 5x 400 A + 2x 160 A 1003113830
RST 0663/4835, SVS-P vývody 4x 400 A + 4x 160 A 1003113850

Rozvaděče RST 1000A ve skříni SVS-P/N

Typ skříně Číslo SAP
RST 1063/4335, SVS-P vývody 3x 400 A
RST 1063/4435, SVS-P vývody 4x 400 A
RST 1063/4535, SVS-P vývody 5x 400 A
RST 1063/4635, SVS-P vývody 6x 400 A
RST 1063/4735, SVS-P vývody 7x 400 A
RST 1063/4835, SVS-P vývody 8x 400 A
RST 1063/4935, SVS-P vývody 7x 400 A + 2x 160 A
RST 1063/4035, SVS-P vývody 6x 400 A + 4x 160 A
RST 1099/4335, SVS-P vývody 3x 400 A
RST 1099/4435, SVS-P vývody 4x 400 A
RST 1099/4535, SVS-P vývody 5x 400 A
RST 1099/4635, SVS-P vývody 6x 400 A
RST 1099/4735, SVS-P vývody 7x 400 A
RST 1099/4835, SVS-P vývody 8x 400 A
RST 1099/4935, SVS-P vývody 7x 400 A + 2x 160 A
RST 1099/4035, SVS-P vývody 6x 400 A + 4x 160 A

ZAPOJENÍ ROZVADĚČŮ RST

ROZMĚROVÝ VÝKRES RST